Mans grozs

Summa

Norādītā cena ir indikatīva - veicot pasūtījumu tam tiks pieskaitīta palešu ķīlas + piegādes cena.

nosūtīt pieprasijumu Apskatīt grozu

Grozss tukšs

Uz veikalu

SIA “BRIKERS LATVIJA”

PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā no 2018.gada 1. oktobris.

Privātuma politikā, turpmāk  – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “BRIKERS LATVIJA” apstrādā personas datus.

Politika ir piemērojama attiecībā uz SIA “BRIKERS LATVIJA” sadarbības partneriem (fiziskām personām) un sadarbības partneru (fizisko un juridisko personu) kontaktpersonām, tai skaitā attiecībās ar sadarbības partneriem, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Definīcijas
Sadarbības partneris ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA “BRIKERS LATVIJA”  pakalpojumus. 

Personas dati ir jebkura ar Sadarbības partneri (fizisko personu) tieši vai netieši saistīta informācija, kā arī informācija par Sadarbības partnera (fiziskās un juridiskās personas) kontaktpersonām (darbiniekiem un/vai pilnvarotajām personām). 

Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība.

Personas datu apstrādes pārzinis
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “BRIKERS LATVIJA”, reģ.Nr. 40003906041, juridiskā adrese Granīta iela 13, Rīga, LV-1057 tālrunis 67134907 (turpmāk – BRIKERS LATVIJA un/vai Pakalpojumu sniedzējs), www.brikers.lv.

Piemērojamie tiesību akti
Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 (2016. gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).
Fizisko personu datu apstrādes likums.
Citi normatīvie akti, kas nosaka Pārziņa pienākumus veikt konkrētas darbības ar personas datiem.

BRIKERS LATVIJA privātuma politika
Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā BRIKERS LATVIJA vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz jebkuru fiziskas personas datu apstrādi. 
BRIKERS LATVIJA apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi starp Personas datu apstrādes pārzini un Sadarbības partneri, kā arī Personas datu apstrādes pārziņa leģitīmās interesēs, piemēram, Sadarbības partneru uzskaites kontu izveide un pārvaldība.

Personas datu kategorijas
Personas dati tiek vākti no Sadarbības partnera un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras BRIKERS LATVIJA lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinošā dokumenta dati;

kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

Personas datu apstrādes nolūks/mērķis un tiesiskais pamats 
Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, personas dati tiek apstrādāti līguma noslēgšanai un izpildei – lai BRIKERS LATVIJA varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.
Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu, personas dati tiek apstrādāti BRIKERS LATVIJA juridisko pienākumu izpildei – BRIKERS LATVIJA ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, personas dati tiek apstrādāti BRIKERS LATVIJA leģitīmās interesēs – ievērojot BRIKERS LATVIJA intereses, kuru pamatā ir kvalitatīva pakalpojuma un savlaicīga atbalsta sniegšana Sadarbības partnerim.
 

Iespējamie datu saņēmēji
BRIKERS LATVIJA neizpauž trešajām personām Personas datus vai jebkādu ar pakalpojuma sniegšanu vai līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
saskaņā ar Sadarbības partnera vai Sadarbības partnera kontaktpersonas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos BRIKERS LATVIJA likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi BRIKERS LATVIJA likumīgās intereses.

Sadarbības partnera vai tā kontaktpersonas kā datu subjekta tiesības 
Tiesības uz informāciju, proti, tiesības saņemt informāciju par to, vai Pakalpojumu sniedzējs apstrādā Personas datus un, ja apstrādā, tad saņemt informāciju par saviem Personas datiem, kas tiek apstrādāti un kāpēc tie tiek apstrādāti.
Tiesības piekļūt saviem datiem, proti, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem un saņemt savus Personas datus, kas iesniegti Pakalpojumu sniedzējam un kas tiek apstrādāti rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
Tiesības labot datus, proti, tiesības pieprasīt savu Personas datu izlabošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
Tiesības dzēst datus, proti, tiesības prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati vairs nav vajadzīgi nolūkam, kam tie tika vākti, vai Personas dati apstrādāti nelikumīgi.
Tiesības ierobežot apstrādi, proti, tiesības ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Pakalpojumu sniedzējs izvērtē, vai ir tiesības uz Personas datu dzēšanu.
Tiesības uz datu pārnesamību, proti, tiesības saņemt savus Personas datus, kuri iesniegti Pakalpojumu sniedzējam strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un tos pārsūtīt citam Pakalpojumu sniedzējam.
Tiesības iebilst pret datu apstrādi, proti, tiesības iebilst pret savu Personas datu apstrādi, kas tiek veikta Pakalpojumu sniedzēja leģitīmās interesēs.
Tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Sadarbības partnera vai tā kontaktpersonas kā datu subjekta pienākumi 
Datu subjekts ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan slēdzot līgumu (pasūtot pakalpojumu), gan līguma izpildes laikā (pakalpojuma sniegšanas laikā).
Datu subjektam personas datu izmaiņu gadījumā ir pienākums nekavējoties par to informēt BRIKERS LATVIJA, nosūtot rakstisku informāciju uz šo noteikumu 12.punktā minēto elektronisko pasta adresi vai uz BRIKERS LATVIJA juridisko adresi.

Datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija.
Personas dati tiks apstrādāti Eiropas Savienībā/ Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Datu glabāšanas ilgums
Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai. Glabāšanas periods var būt pamatots ar noslēgto līgumu ar Sadarbības partneri (pēc attiecību starp BRIKERS LATVIJA un Sadarbības partneri vai pēc tam, kad BRIKERS LATVIJA tiek informēta, ka datu subjekts vairs nav Sadarbības partnera kontaktpersona, personas dati tiek dzēsti, ja to saglabāšana nav nepieciešama cita apstrādes mērķa sasniegšanai, BRIKERS LATVIJA leģitīmajām interesēm vai piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildei (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, komerclikuma, civilprocesa un civillikuma u.tml.).

Par sīkdatņu izmantošanu
BRIKERS LATVIJA pilnībā respektē mājas lapas apmeklētāju tiesības uz privātumu un bez skaidri izteiktas piekrišanas nekādu personīgo informāciju par tiem šajā Web lapā neievāks. 

Mūsu interneta vietne www.brikers.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājas lapas izmantošanu, sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes, netiek ievākta jebkāda informācija par jums. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.

Kontaktinformācija 
SIA BRIKERS LATVIJA jautājumos par personas datu aizsardzību, tajā skaitā piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjekta tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu apstrādi.

Brikers Latvija atbildīgās personas jautājumos par personas datu aizsardzību kontaktinformācija tālrunis 67134907 e-pasts info@brikers.lv, Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073.

SIA „BRIKERS LATVIJA”

valdes priekšsēdētājs Eduards Cīrulis